Руйхати миллӣ

0
4688

Воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо

Номгӯи I

Воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропие, ки хатари бештар доранд ва дар тибб истифода намешаванд.

 

Руйхати IV Конвенсияи Ягонаи СММ оиди ба воситаҳои нашъадор соли 1961

 

Ацеторфин                                                                         3-О-ацетилтетрагидро-7α-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндоэтеноорипавин

Ацетил-альфа-метилфентанил                                              (N-[1 – метилфенэтил)-4-пипсридил]ацетанилид)

Альфа-метилфентанил                                                          N-[1(α-метилфенетил)-4-пиперидил] пропионанилид

Альфа-метилтиофентанил                                                     N-[1-[1-метил-2-(2-тиэнил)этил]-4-пиперидил] пропионанилид

Бета-гидроксифентанил                                                       (N-[ 1 -{ß -гидроксифенетил)-4-пиперидил) пропионанилид)

Бета-гидрокси-3-метилфентанил                                           (N-[1 -(-гидроксифенетил)-3 -метил- 4-пиперидил]пропионанилид)

Каннабис и смола каннабиса

Дезоморфин (дигидродезоксиморфин)                                  4,5-α-эпокси-17-метил-морфинан-3-ол

Эторфин                                                                             (тетрагидро-7-α-(1 -гидрокси-1 метилбутил)-6,14-эндоэтено-орипавин)

Героин (диацетилморфин)                                                   (5α,6α)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси- 17-метилморфинан-3,6-диол диацетат

Кетобемидон                                                                       (4-мета-гидроксифенил-1-метил-4-пропионилпиперидин)

3 -метил фентанил                                                               (N-(3 -метил-1 -фенэтил-4-пиперидил) пропионанилид)

3-метилтиофентанил                                                            (N-[3-метил-1-[2-(2-тенил)этил]-4 пиперидил)

МППП                                                                                  (1 -метил-4-фенил-пиперидинол пропионат (эфир)

Пара-флуорофентанил                                                         (4′-флуоро-N-(1-фенетил-4- пиперидил) пропионанилид)

Пепап                                                                                 (1 -фенэтил-4-фенил-4-пиперидинол ацетат (эфир)

Тиофеснтаиил                                                                    (N-[ 1 -[2-(2тиенил)этил]-4- пиперидил) пропионанилид)

ва намакҳои моддаҳои дар руйхат буда, агар вуҷуд дошта бошанд.

 

Руйхати I Конвенсияи СММ оиди моддаҳои психотропӣ соли 1971

Номҳои байналхалқии ба қайд гирифта шуда

Дигар номҳои бақайд гирифта нашуда ё ғайри илмӣ

Номи химиявӣ
1. Брол амфетамин ДОБ (DOB) (+) -4-бромо-2,5 -диметокси-α-метилфениламин
2. Катинон (–)-S-2-аминопропиофенон
3. ДЭТ (DET) 3-[2-(диэтиламино)этил]индол
4. ДМА (DMA) (±)-2,5-диметокси-α-метилфенетиламин
5. ДМГП (DMHP) 3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6Н-дибензо[b,d]-пиран-1-ол
6. ДМТ (DMT) 3-[2-(диметиламино)этил]индол
7. ДОЭТ (DOET) (±)-4-этил-2,5-диметокси-α-метилфенетиламин
8. МДЭ, N-этил МДА (N-ЕТНYL-МDА) (±)-N-этил-α-метил-3,4-(метилендиокси)фенетиламин
9. Этициклидин ФЦГ N-этил-1-фенилциклогексиламин
10. N-гидрокси-тенамфетамин N-гидрокси МДА N-ОН МДА (N-ОН – МДА) N-ГИДРООКСИ-МDА) (+)-N-[α-метил-3,4-(метилендиокси)фенетил] гидроксиламин
11. (+)-Лизергид ЛСД, ЛСД-25 9,10-дидегидро-N,N-диэтил-6-метилерголин-8β-карбоксамид
12. МДМА (MDMA) (±)-N-α-диметил-3,4-(метилендиокси)фенетиламин
13. Мескалин 3,4,5-триметоксифенетиламин
14. 4-метиламинорекс (±)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин
15. ММДА(MMDA) 5-метокси-α-метил-3,4-(метилендиокси)фенилэтиламин
16. Парагексил 3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол
17. ПМА (PMA) p-метокси-α-метилфенилэтиламин
18. псилоцин, псилотсин 3-[2-(диметиламино)этил] индол-4-ол
19. Псилоцибин 3-[2-(диметиламино)этил] индол-4-ил дигидрофосфат
20. Ролициклидин ФГП, ФЦПИ 1-(1-фенилциклогексил) пирролидин
21. СТП, ДОМ (SТР, DОМ) 2-5-диметокси-@,4-диметилфенетиламин
22. Тенамфетамин МДА α-метил-3,4-(метилендиокси)  фенетиламин
23. Теноциклидин ТЦП (ТСР) 1-[1-(2-тиенил)циклогексил] пиперидин
24. тетрагидроканнабинол, следующие изомеры и их стереохимические варианты: 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол

8,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол

6а,9,10,10а-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол

6а,7,10,10а-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол

6а,7,8,9-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол

6a,7,8,9,10,10a-гексагидро-6,6-диметил-9-метилен-3 пентил-6H- дибензо[b,d]пиран-1-ол

25. ТМА (ТМА) (±)-3,4,5-триметокси-α метилфенетиламин
26. Бензилпиперазин (BZP) 1-бензилпиперазин, N-бензилпиперазин
27. 3-трифторметилфенилпиперазин (TFMPP) 1-[3-трифтолметил) фенил] пиперазин
28. Хлорфенилпиперазин (CPP) 1-(2-Хлорфенил)пиперазин, 1-(3-Хлорфенил)пиперазин, 1-(4-Хлорфенил)пиперазин,

Намакҳои маводи зикргардида, ки мавҷудияти онҳо имконпазир аст.

Номгӯи II

Воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропие, ки хатари муайян дошта, дар тибб истифода мешаванд

Руйхати I Конвенсияи соли 1961 (бе маводҳои дар Руйхати IV буда):

Номҳои байналмилалие, ки дар қайд нестанд Номҳои химиявӣ
1. Ацетилметадол (3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан)
2. Альфентанил (N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид)
3. Аллилпродин (3-аллил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин)
4. α –цетилметадол (α -3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан)
5. α –мепродин (α -3-этил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин)
6. α –метадол (α -6-диметиламино-4,4-дифепил-3-гептанол)
7. α –продин (α -1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин)
8. Анилэридин (1-пара-аминофенэтил-4-фенилпиперидин-4-сложный этиловый эфир карбоновой кислоты)
9. Бензетидин (1-(2-бензилоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-сложный этиловый эфир карбоновой кислоты)
10. Бензилморфин (1S,5R,13R,14S,17R)- 10-(benzyloxy)- 4-methyl- 12-oxa- 4-azapentacyclo [9.6.1.01,13.05,17.07,18] octadeca- 7(18),8,10,15- tetraen- 14-ol   C24H25NO3
11. β-цетилметадол (β -3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан)
12. β –мепродин (β 3 -этил-1 -метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин)
13. β –метадол (β -6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол)
14. β –продин (β -1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин)
15. Безитрамид (1 -(3 -циано-3,3 -дифенилпропил)-4-(2-оксо-3 -пропионил-1- бензимидазолинил)пиперидин)
16. Клонитазен (2-пара-хлорбензил-1 -диэтиламиноэтил-5-нитробензимидазол)
17. Лист Кока Erythróxylum cóca
18. Кокаин (метиловый сложный эфир бензоилэкгонина)
19. Кодоксим (дигидрокодеинон-6-карбоксиметилоксим)
20. Концентрат из маковой соломы (материал, получаемый, когда маковая солома начала подвергаться процессу концентрации содержащихся  в  ней алкалоидов,  если этот материал становится предметом торговли)
21. Декстроморамид (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]морфилин)
22. Диампромид (N-[2-(метилфенэтиламино)пропил]пропионанилид)
23. Диэтилтиамбутен (3 -диэтиламино-1,1 -ди-(2′-тиенил)-1 -бутен)
24. Дифеноксин (1 -3(-циано-3,3-дифенилпропил)-4-Фенилизонипскотиковая кислота)
25. Дигидроморфин 3,6-дигидрокси- (5α,6α)- 4,5-эпокси- 17-метилморфинан
26. Дигидроэтарфин (7,8-дигидро-7-а-1-(R)-гидрокси-1-метилбутил-6,14-эндо-этанотетрагидроорипавин)
27. Дименоксадол (2-диметиламиноэтил-1-этокси-1,1-дифенилацетат)
28. Димепгептанол (6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол)
29. Диметилтиамбутен (3 -диметиламино-1,1 -ди-(2′-тиенил)-1 -бутен)
30. Диоксафетил бутират (этил-4-морфолино-2,2-дифенилбутират)
31. Дифеноксилат (этиловый эфир-1-(3-циано-3.3-дифенилпропил)-4-фенил-пипсридин-4-карбоновой кислоты)
32. Дипипанон (4,4-дифенил-6-пиперидин-3-гептанон)
33. Дротебанол (3,4-диметокси-17-метилморфинан-6 β, 14-диол)
34. Экгонин его сложные эфиры и производные, которые могут быть превращены в экгонин и кокаин
35. Этилметилтиамбутен (3 -этилметиламино-1,1 -ди-(2′-тиенил)-1 -бутен)
36. Этонитазен (1-диэтиламиноэтил-2-пара-этоксибензил-5-нитробензимидазол)
37. Этоксеридин (этиловый эфир 1-[2-(2-гидроксиэтокси)этил]-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты)
38. Фентанил (1 -фенэтил-4-N-пропиониланилинопиперидин)
39. Фуретидин (этиловый эфир 1-(2-тетрагадрофурфурилоксиэтал)-4-фенил-пиперидин-4-карбоновой кислоты
40. Гидрокодон (дигидрокодеинон)
41. Гидроморфинол (14-гидроксидигидроморфин)
42. Гидроморфон (дигидроморфинон)
43. Гидроксипетидин (этиловый эфир 4-мета-гидроксифенил-1- метилпиперидин 4-карбоновой кислоты)
44. Изометадон (6-диметиламино-5-метил-4,4-дифенил-3-гексанон)
45. Левометорфан ((-)-З-метокси-N-метилморфинан)
46. Левоморамид ((-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]морфолин)
47. Левофенацилморфан ((-)-З-гидрокси-N-фенацилморфинан)
48. Леворфанол ((-)-З-гидрокси-N-метилморфинан)
49. Метазоцин (2′-гидрокси-2,5,9-триметил-6,7-бензоморфан)
50. Метадон (6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанон)
51. промежуточный продукт Метадона (4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан)
52. Метилдезорфин (6-метил-дельта 6-деоксиморфин)
53. Метилдигидроморфин (6-метилдигидроморфин) 1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновая кислота
54. Метопон (5 -метилдигидроморфинон)
55. Морамид промежуточный продукт (2-метил-3-морфолино-1,1-дифенилопропан-карбоновая кислота)
56. Морферидин (этиловый эфир I -(2-морфолиноэтил)-4-фенилпинеридин- 4-карбоновой кислоты)
57. Морфин
58. Морфинметобромид и другие пятивалентные азотистые производные морфина
59. Морфин-N-оксид
60. Мирофин ( миристилбензилморфин )
61. Никоморфин (3,6-диникотинилморфин)
62. Норациметадол ((+/-)-а-3-ацетокси-6-метиламино-4,4-дифенилгептан)
63. Норлеворфанол ((-)-3 -гидроксиморфинан)
64. Норметадон 6-диметиламино-4,4-дифенил-3 -гексанон
65. Норморфин Диметилморфин
66. Норпипанон 4,4-дифенил-б-пиперидино-З-гексанон
67. Оксикодон 14-гидроксидигидрокодеинон
68. Оксиморфон 14-гидроксидигидроморфинон
69. Орипавин (6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-алфа-эпокси-6-метокст-17-метилморфинан-3-ол)
70. Опий
71. Петидин этиловый эфир 1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты
72. Петидина промежуточный продукт А 4-циано-1-метил-4-фенилпиперидин
73. Петидина промежуточный продукт В этиловый эфир 4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты
74. Петидина промежуточный продукт С 1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты
75. Пиминодин этиловый эфир 4-фенил-1-(3-фениламинопропил)-пиперидин-4-карбоновой кислоты
76. Пиритрамид амид-1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-карбоновой кислоты
77. Прогептазин 1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксиазациклогептан
78. Проперидин изопропиловый эфир 1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты
79. Ратсеметорфан (+)-3-метокси-N-метилморфинан
80. Ратсеморамид (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]морфолин
81. Ратсеморфан (+)-3-гидрокси-N-метилморфинан
82. Ремифентанил
83. Суфентанил N- [4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид
84. Тебаин
85. Тебакон Ацетилдигидрокодеинон
86. Тилидин (+)-этил-транс-2-(диметиламино)-1-фенил-3-циклогексен-1-карбоксилат
87. Тримеперидин 1,2,5-триметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин
88. Фенадоксон 6-морфолино-4,4-дифенил-3-гептанон
89. Фенампромид N-(1-метил-2-пиперидиноэтил)пропионанилид
90. Феназоцин 2’–гидрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-бензоморфан
91. Феноморфан 3-гидрокси-N-фенетилморфинан
92. Феноперидин этиловый эфир 1-(3-гидрокси-3-фенилпропил)-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты

Паййвастагиҳои химиявии (изомерҳои) воситаҳои нашъадори дар ҳамин Руйхат зикршуда агар онҳо бо таври муайян истисно нагардидаанд дар ҳолатҳое, ки мавҷудияти чунин изомерҳо дар доираи ҳамин ифодаи мушаххаси химиявӣ имконопазир бошад;

Маводи эфири мураккаб ва соддае, ки дар ҳамин Руйхат мавҷуданд, агар онҳо дар дигар Руйхати маводи нашъадор номбар нашудаанд, дар ҳама ҳолатҳое, ки мавҷудияти чунин эфирҳои мураккаб ва содда имконпазир аст;

Намаки ҳамаи маводи нашъадори дар ҳамин руйхат зикргардида, аз ҷумла эфирҳои мураккаб, эфирҳои содда ва изомирҳо чуноне, ки дар боло пешбини гардидааст дар ҳама ҳолатҳое, ки мавҷудияти чунин намакҳо имконпазир аст.

Руйхати II Конвенсияи соли 1961

Номҳои байналмилалие, ки

дар қайд нестанд

Номҳои химиявӣ
Aцетилдигидрокодеин
Декстропропоксифен α-(+)-4-диметиламино-1,2-дифенил-3-метил-2-бутанолпропионат
Кодеин 3-метилморфин
Дигидрокодеин
Никодикодин 6-никотинилдигидрокодеин
Никокодин 6-никотинилкодеин
Норкодеин N-деметилкодеин
Пропирам N-(1-метил-2-пиперидиноэтил)-N-2-Пиридилпропионамид
Фолькодин морфолинилэтилморфин
Этилморфин 3-этилморфин

Пайвастагиҳои химиявии (изомерҳо) маводи нашъадори дар ҳамин Руйхат зикргардида, агар онҳо ба таври муайян истисно нагардидаанд ҳангоме, ки мавҷудияти чунин изомерҳо дар доираи ҳамин ифодаи мушаххаси химиявӣ имконпазир бошад.

Намаки ҳамаи маводи нашъадори дар ҳамин Руйхат зикргардида, аз ҷумла эфирҳои мураккаб, эфирҳои содда ва изомирҳо чуноне, ки дар боло пешбини гардидааст дар ҳама ҳолатҳое, ки мавҷудияти чунин намакҳоимкон пазир аст.

Руйхати II Конвенсия оид ба маводи психотропии соли 1971

  Номҳои байналхалқии ба қайд гирифтанашуда     Дигар номҳои ба қайд гирифтанашуда ё ғайри илмӣ      Номи химиявӣ  
1. Амфетамин Амфетамин (±)-α- α-метилфенетиламин
2. Дексамфетамин дексамфетамин (+)-α-метилфенетиламин
3. Дронабинол delta-9-тетрагидроканнабиноли его стереохимические варианты (6аR,10aR)-6а,7,8,10а-тетрагидро-6,6,9-три- метил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол
4. Фенетиллин 7-[2-[(α-метилфенетил)амино]этил]теофиллин
5. Левамфетамин левамфетамин (-)-(R)-α-метилфенетиламин
6. Левометамфетамин левометамфетамин (-)-N,α-диметилфенетиламин
7. Меклоквалон 3-(о-хлорофенил)-2-метил-4(3Н)квиназолинон
8. Метамфетамин метамфетамин (+)-(S)-N,α-диметилфенетиламин
9. Рацемат метамфетамина Рацемат (±)-N,α-диметилфенетиламин
10. Метаквалон 2-метил-3-о-толил-4(3Н)-квиназолинон
11. Метилфенидат метил α-фенил-2-пиперидинацетат
12. Фенциклидин ФЦП(РСР) 1-(1-фенилциклогексил) пиперидин
13. Фенметразин 3-метил-2-фенилморфолин
14. Секобарбитал 5-аллил-5-(1-метилбутил)  барбитуровая кислота
15. Сипепрол α-(α-метоксибензил)- 4-(β-метоксифенетил)-

1-пиперазинэтанол

Намакҳои маводи дар ҳамин Руйхат номбаршуда, дар ҳамин ҳолатҳое,ки мавҷудияти чунин намакҳо имконпазир аст.

Номгӯи III

 Маводе, ки суйистифодаи онҳо то дараҷаи муайян хатарнок аст, вале барои истифода бо мақсадҳои тиб қобили таваҷуҳ мебошад:

 

Руйхати III Конвенсияи ягона оид ба маводи нашъадори соли 1961

1.      Дорувории атсетилдигидрокодеин,

кодеина,

дигидрокодеин,

этилморфин,

никокодин,

никодикодин,

норкодеин,

фолькодин,

ба шарте он ки онҳо бо якчанд ингридиентҳо пайваст буда ба як ченаки воя дар ҳолати консентратсияи на бештар аз 2,5% дар дорувории қисматнашуда на бештар аз 100 мг маводи нашъадор дошта бошад.

2.      Дорувории пропирам, ки ба як воҳиди воя дорои на бештар аз 100 миллиграм пропирам мебошад ва ҳеҷ набошад бо ҳамин миқдор                  метилсиллюлоза омехта шудааст.

3. Дорувории декстропропоксифен барои истифода бо роҳи даҳон, ки ба як воҳиди воя ва ҳангоми консентратсияи на бештар аз 2,5%              дар доруҳои тақсимнашуда дорои на бештар аз 135мг декстропропоксифен бошад ба шарте он ки чунин доруворӣ дорои ягон                        маводимутобиқи Конвенсия оид ба маводи психотропии соли 1971 таҳти назорат қарордошта набошад.

4.      Дорувории кокаин, ки дорои на бештар аз 0,1% бо ба ҳисобгирии асоси кокаин мебошад ва дорувории афюн ё морфин, ки дорои на             бештар аз 0,2% морфин бо ба ҳисобгирии асоси беоб будани морфин ва бо чунин пайвастагӣ бо як ё якчанд ингридиентҳо, ки ҳосил             намудани маводи нашъадор аз доруворӣ бо усули осон ва ё ба он теъдоде, ки метавонад ба тандурустии аҳолӣ зарар расонад                         имконпазир аст.

5.     Дорувории дифеноксилат, ки дар як воҳиди воя дорои на бештар аз 0,5 мг дифеноксилат ва теъдоди атропини сулфат баробар ба на             камтар аз 5% аз вояи дефеноксин бошад.

6.     Дорувории дифеноксилат, ки дар як воҳиди воя дорои на бештар аз 2,5 мг дифеноксилат ва теъдоди атропини сулфат баробар на                 камтар аз 1% аз вояи дифеноксилат мебошад.

7.     Рulvis ipecacuannae et opii compositus 10% афюни хока 10% хокаи решаи ипекакуани бо 80% ҳама гуна дигар ингредиенти ки дорои ҳеҷ           гуна маводи нашъадор намебошад хеле хуб омехта шудааст.

8.     Дорувории тибқи яке аз формулаҳои дар ҳамин Руйхат зикргардида таҳия шуда ва омехтаи чунин дорувориҳо ба ҳамагуна маводе, ки               маводи нашъадор надорад.
Руйхати III Конвенсияи оид ба маводи психотропии соли 1971

   Номҳои байналхалқии        ба қайд гирифта нашуда
    Дигар номҳои ба қайд гирифтанашуда ё ғайри илмӣ      Номи химиявӣ    
Амобарбитал 5-Этил-5-изоамилбарбитуровая кислота
Бупренорфин  (2S)-2-[(5R,6R,7R,14S)-9α-циклопропилметил-4,5-эпокси-6,14-этано-3-гидрокси-6-метоксиморфинан-7-ил]-3,3-диметилбутан-2-ол 21-циклопропил-7-α-[(S)-1 -гидрокси-1,2,2-триметил-пропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тстрагидроорипапин
Буталбитал 5-(2-метилпропил)-5-проп-2-енил-2,4,6(1H,3H,5H)-пиримидинтрион  5-аллил-5-изобутил-барбитуровая кислота
Катин (+)-норпсевдоэфедрин (1S,2S)-2-амино-1-фенилпропан-1-ол
Циклобарбитал 5-циклогексен-1-ил-5-этил-2,4,6(1H,3H,5H)-пиримидинтрион
Глютетимид 3-этил-3-фенилпиперидин-2,6-дион
Пентазоцин (1S,9S,13S)-1,13-диметил-10-(3-метилбут-2-ен-1-ил)-10-азатрицикло[7.3.1.02,7]тридека-2,4,6-триен-4-ол
Пентобарбитал 5-этил-5-(1-метилбутил)-2,4,6(1H,3H,5H)-пиримидинтрион

Намаки маводи дар ҳамин Руйхат зикргардида, дар ҳамаи ҳолатҳое, ки агар мавҷудияти онҳо имконпазир аст.

Руйхати IV Конвенсияи оид ба маводи нашъадори соли 1971

Номҳои байналхалқии ба қайд гирифтанашуда Дигар номҳои бақайд гирифтанашуда ё ғайри илмӣ Номи химиявӣ
1. Аллобарбитал 5,5-диаллилбарбитуровая кислота
2. Альпразолам 8-хлоро-1-метил-6-фенил-4Н-s-триазоло[4,3-а][1,4] бензодиазепин
3. Амфепрам диэтилпропион 2-(диэтиламино) пропиофенон
4. Барбитал 5,5-диэтилбарбитуровая кислота
5. Бензфетамин Бензфетамин N-бензил-N,α-диметилфенетиламин
6. Бромазепам 7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
7. Бутобарбитал бутобарбитал 5-бутил-5-этилбарбитуровая кислота
8. Камазепам 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир)
9. Хлордиазепоксид 7-хлоро-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-4-оксид
10. Клобазам 7-хлоро-1-метил-5-фенил-1Н-1,5-бензо-диазепин-2,4(3Н,5Н)-дион
11. Клоназенам, Клоназепам 5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
12. Клоразепат 7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбоновая кислота
13. Клотиазепам 5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2Н-тиено[2,3-е]-1,4-диазепин-2-он
14. Клоксазолам 10-хлоро-11b-(о-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензо-диазепин-6(5Н)-он
15. Делоразепам 7-хлоро-5(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
16. Диазепам 7-хлоро-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
17. Эстазолам 8-хлоро-6-фенил-4Н-s-триазоло[4,3-а][1,4] бензодиазепин
18. Этхлорвинол 1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол
19. Этинамат 1-этинилциклогексанол карбамат
20. Этил лофлазепат этил-7-хлоро-5-(о-флуорофенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат
21. Этиламфетамин N-этиламфетамин N-этил-α-метилфенетиламин
22. Фенкамфамин N-этил-3-фенил-2-норборнанамин
23. Фенпропорекс (±)-3-[(α-метилфенетил) амино]пропионитрил
24. Флудиазепам 7-хлоро-5(о-флуорофенил)-1,3-дигидро-1-метил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
25. Флунитразепам 5 -(о-флуорофенил)-1.3 -дигидро-1 -метил-7-нитро-2Н-1,4-бензо-диазепин-2-он
26. Флуразепам 7-хлоро-1 -(2-(диэтил-амино)-этил)-5-(о-флуо¬рофенил)-!,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
27. Халазепам 7-хлоро-1,3 -дигидро-5-фенил-1 -(2,2,2-трифлю-ороэтил)-2Н-1,4-бензо-диазепин-2-он
28. Халоксазолам 10-бромо-11 Ь-(о-флю- орофенил)2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло(3,2-d)(1,4) бензодиазепин-6 (5 Н) –он
29. Кетазолам 11-хлоро-8,12Ь-дигидро-2,8-диметил-12Ь-фенил-4Н-(1,3) оксазино (3,2-d (1,4)бензодиазепин 4,7(6Н-дион
30. Лефетамии СПА (SРА) (-)-N,N-диметил-1,2-дифенил-этиламин
31. Лопразолам 6-(о-хлорофенил)-2,4-дигидро-2((4-метил-1 -пиперазинил) метилен)-8-нитро-1 Н-имидазо [1,2-а][1,4] бензодиазепин-1-он
32. Лоразепам 7-хлоро-5-(о-хлоро-фенил) 1,3-дигидро-3-гидрокси-2Н-1,4 бензод иазепин-2 –он
33. Лорметазепам 7-хлоро-5-(о-хлорофенил)-1,3 -дигидро-3 -гидрокси-1 -метил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
34. Мазиндол 5 -(р-х лорофенил)-2,5 -дигидро-3 Н-имидазо (2,1 -а)изоиндол-5-ол
35. Медазепам 7-хлоро-2.3-дигидро-1 -метил-5-фенил-1 Н-1,4-бензодиазепин
36. Мефенорекс №-(З-хлоропропил)-а -метил-фенетиламин
37. Мепробомат 2-метил-2-ироиил-1,3,-пропандиол дикарбамат
38. Метилфенобарбитал 5 -этил-1 -метил-5 -фенил-барбитуровая кислота
39. Метиприлон 3,3 -диэтил-5-метил-2,4-пиперидин-дион
40. Мидазолам 8-хлоро-6-(о-флуоро-фенил)-1 -метил-4Н-имидазо [1,5-а] [1,4]бензодиазепин
41. Ниметазепам 1,3 -дигидро-1 -метил-7-нитро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
42. Нитразепам 1,3 -дигидро-7-нитро-5 -фенил-2Н-1,4 -бензо-диазепин-2-он
43. Нордазепам 7-хлоро-1,3 -дигидро-5-фенил-2Н-1,4-бензо-диазепин-2-он
44. Оксазепам 7-хлоро-1,3 -дигидро-3 -гидрокси-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
45. Оксазолам 10-хлоро-2,3,7,11Ь-тетра-гидро-2-метил-11 b-фе-нилоксазоло[3,2d][1,4] бензодиазепин-б(5Н)-он
46. Пемолин 2-амино-5-фенил-2-оксазолин-4-он
47. Фендиметразин 2-амино-5-фенил (+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2 фенилморфолии
48. Фенобарбитал 5 -этил-5 -фенилбарби-туровая кислота
49. Фентермин α,α  -диметилфенетиламин
50. Пиназепам 7-хлоро-1,3 -дигидро-5-фенил-1 (2-пропинил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
51. Пипрадрол , -дифенил-2-пипери- динметанол
52. Празепам 7-хлоро-1 (циклопропил- ‘ метил)-1,3 -дигидро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
53. Пировалерон 4′-метил-2-(1 -пиро- динил)валерофенон
54. Секбутабарбитал 5 -5sec-бу тил- 5 -этил- барбитуровая кислота
55. Темазепам 7-хлоро-1,3 -дигидро-3- гидрокси-1 -метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
56. Тетразепам 7-хлоро-5-( 1 -цикло- гексен-1-ил)-1,3-дигидро-1 -метил-2Н-1, 4-бепзодиазепин-2-он
57. Триазолам 8-хлоро-6-(о-хлорофенил)-1 -метил-4Н-8 триазоло[4,3-а] [1,4] бензодиазепин
58. Винилбитал 5 -(1 -метилбутил) -5 – винилбарбитуровая кислота
59. Бротизолам 2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6Н-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4] диазепин
60. Аминорекс 2-амино-5-фенил-2-оксазолин
61. Мезокарб 3-(α-метилфенетил)-N-(фенилкар-бамоил)сиднон имин
62. Золпидем N,N,6-триметил-2-р-толилимидазо[1,2-а] пиридин-3-ацетамид

Намаки  маводи дар ҳамин Руйхат зикргардида, дар ҳамаи ҳолатҳое, ки агар мавҷудияти онҳо имконпазир бошад.

Номгӯи IV

 Прекурсорҳои воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ.

Маводе, ки аз он тайёр намудани воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ имконпазир аст. (Ҷадвали I Конвенсияи СММ оид ба мубориза алайҳи муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва маводи психотропии соли 1988 ва гиёҳи эфедра):

1. Ангидриди кислотаи уксус

2. Кислотаи лезергин

3. 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон

4. N-кислотаи атсетилантранил

5. 1-фенил-2-пропанон

6. Эргометрин

7. Эрготамин

8. Эфедрин

9. Норэфедрин

10. Псевдоэфедрин

11. Сафрол

12. Изосафрол

13. Пиперонал

14. Кислотаи атсетати фенил (фенилуксус)

15. Перманганати калий

16. Гиёҳи эфедра

 Намаки ҳамаи маводи зикргардида, дар ҳамаи ҳолатҳое, ки агар мавҷудияти онҳо имконпазир бошад.

Маводҳое, ки бо ёрии онҳо тайёр намудани воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ имконпазир аст. (Ҷадвали II Конвенсияи СММ оид ба мубориза алайҳи муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва маводи психотропии соли 1988):

1. Кислотаи антранил

2. Атсетон

3. Пиперидин

4. Эфири этилӣ

5. Метилэтилкетон

6. Кислотаи сулфат

7. Кислотаи хлорид

8. Толуол

Намаки ҳамаи маводи зикргардида, дар ҳамаи ҳолатҳое, ки агар мавҷудияти чунин намакҳо имконпазир бошад ба истиснои намакҳои кислотаи сулфат ва хлорид.

НАЗАРИ ХУДРО ГУЗОРЕД